دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1402، صفحه 1-69