درباره نشریه

دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی (Journal of Stratigraphy and Paleontology) ، نشریه ی علمی است که مقاله های حاصل از آخرین مطالعات و پژوهش ها در زمین های چینه نگاری و دیرینه شناسی را به چاپ می رساند. مقالات در موضوع مختلف چینه نگاری مانند زیست چینه نگاری، سنگ‌چینه‌نگاری، گاه‌چینه نگاری، چینه‌نگاری‌مغناطیسی، چینه نگاری سکانسی، چینه‌نگاری خاک‌های‌دیرینه، آب چینه نگاری، چینه‌نگاری لرزه ای، کانسارهای با سنگ میزبان رسوبی، رسوب شناسی و محیطهای رسوبی دیرینه، سنگ های رسوبی مورد استقبال جهت بررسی و انتشار هستند.

موضوعات مختلف دیرینه شناسی مانند دیرینه شناسی مهره‌داران و بی‌مهرگان، ریزدیرینه شناسی، دیرینه‌شناسی گیاهی و دیرینه پالینولوژی، دیرینه‌شناسی اثرفسیل‌ها، فیلوژنی و فرگشت، داده‌پردازی و مطالعات کمّی در دیرینه شناسی، زیست چینه نگاری، سنگ چینه نگاری، چینه نگاری رخدادی، چینه نگاری ایزوتوپی و چینه نگاری سکانسی، انقراض‌های بزرگ، بوم شناسی دیرینه، جغرافیای زیستی، اقلیم دیرینه قوانین و مقررات حفاظت از ذخایر دیرینه شناسی، موزه‌داری و مجموعه‌داری در دیرینه شناسی، جاذبه‌های دیرینه شناختی در زمین‌گردشگری، دیرینه شناسی و اکتشاف ذخایر هیدروکربنی و زمین باستان شناسی، قابل پذیرش برای بررسی و چاپ هستند.

این نشریه علمی در دو جلد (بهار-تابستان و پاییز- زمستان) منتشر می گردد. انتشار این نشریه در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان در تاریخ 26 دی ماه 1400 تصویب و پروانه انتشار آن در تاریخ ....... از سوی مدیر کل محترم اداره مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است.

 فصلنامه چینه‌نگاری و دیرینه شناسی برای خوانندگان و نویسندگان دارای دستیابی فوری به محتوای خود به‌صورت آزاد و بدون هزینه است.

زبان نشریه فارسی و انگلیسی (مقالۀ کوتاه ۱۲۰۰ کلمه‌ای) است و نوع داوری حداقل دو داور با ماهیت دو سو ناشناس است.

هزینه بررسی و انتشار به صورت چاپ الکترونیکی و چاپی با شمارگان محدود است. هزینه بررسی اولیه و داوری و اخذ شماره DOI مطابق قوانین ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.