اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه

نشریه علمی دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی تابع قوانین اخلاق در انتشار و چاپ مطالب ملی وبین المللی است. در این راستا تابع قانون ماده واحده پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396 مجلس شورای اسلامی و تصویبنامۀ شمارة 66612 /ت 55686 به تاریخ 30-5-1398 هیئت محترم وزیران و آیین نامه اجرایی این قانون ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

همچنین نشریه علمی دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی تابع مقررات کمیتۀ اخلاق در انتشار می باشد.

متن اصل آیین نامه COPE به زبان اصلی از سایت  http://publicationethics.org قابل دریافت می باشد.

جهت مشاهده نمودار آئین نامه اخلاقی «COPE» به زبان فارسی روی کلمه اینجا کلیک کنید.