راهنمای نویسندگان

فرآیند دریافت، بررسی، داوری، پذیرش و چاپ مقالات در دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی به صورت الکترونیکی است.

محورهای موضوعی مقاله‌‍‏‌های دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی عبارتند از: زیست چینه نگاری، سنگ‌چینه‌نگاری، گاه‌چینه نگاری، چینه‌نگاری‌مغناطیسی، چینه‌نگاری خاک‌های‌دیرینه، آب چینه نگاری، چینه‌نگاری لرزه ای، دیرینه شناسی مهره‌داران و بی‌مهرگان، ریزدیرینه شناسی، دیرینه‌شناسی گیاهی و دیرینه پالینولوژی، دیرینه‌شناسی اثرفسیل‌ها، فیلوژنی و فرگشت، داده‌پردازی و مطالعات کمّی در دیرینه شناسی، زیست چینه نگاری، سنگ چینه نگاری، چینه نگاری رخدادی، چینه نگاری ایزوتوپی و چینه نگاری سکانسی، انقراض‌های بزرگ، بوم شناسی دیرینه، جغرافیای زیستی، اقلیم دیرینه قوانین و مقررات حفاظت از ذخایر دیرینه شناسی، موزه‌داری و مجموعه‌داری در دیرینه شناسی، جاذبه‌های دیرینه شناختی در زمین‌گردشگری، دیرینه شناسی و اکتشاف ذخایر هیدروکربنی و زمین باستان شناسی.

 انواع مقاله‏‌های قابل پذیرش در دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی: مقاله پژوهشی همراه با مطالعه موردی، مقاله مروری، یادداشت پژوهشی (مقالات کوتاه)، مقاله روش‌شناسی، نقد علمی و نقطه‌نظر.

مدارک ارسالی نویسنده مسئول موظف به بارگذاری موارد زیر می باشد:

 • اصل مقاله بدون نام نویسنده یا نویسندگان
 • صفحه مشخصات نویسنده یا نویسندگان
 • تعهدنامه که به امضای تمام نویسندگان رسیده باشد. (دریافت فایل تعهد نامه)
 • گواهی همانندجوی از سامانه های همانندجوی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • در صورت نیاز توضیحات برای داوران.     

مدارک ارسالی پس از پذیرش:

 • نسخه نهایی مورد تایید داوران در برنامه word
 • عکس ها هر کدام جداگانه در قالب TIF یا JPEG در اندازه تعیین شده
 • چکیده مبسوط انگلیسی در یک فایل جداگانه
 • فیش پرداخت هزینه پس از پذیرش مقاله برابر تعرفه اعلامی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (به مبلغ 200 هزار تومان) به ایمیل نشریه به آدرس zpaleo@znu.ac.ir ارسال گردد. 
 • لازم به ذکر است واریز هزینه حتما باید با شناسه واریزی صورت پذیرد
 • شماره کارت مجازی درآمدهای آزمایشگاه مرکزی  0027 0013 8370 5859 
 • شماره شبا درآمدهای آزمایشگاه مرکزی  IR040180000000001703065879
 • شناسه واریزی 29612161

  در هنگام بارگذاری نسخه نهایی در سامانه مجله انتظار می رود از سوی نویسنده مسئول نهایت دقت در تکمیل مشخصات نویسندگان و سایر موارد به عمل آید. بر اساس رویه دو فصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی، به هیچ عنوان و در هیچ مرحله‌‏ای از مراحل نهایی امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. همچنین مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله های دانشجویان لازم است تاییدیه از استاد یا استادان راهنما ارائه گردد و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیش از ارسال مقاله از قوانین دانشگاه و وزارت متبوع خود اطمینان حاصل نمایند.

داوری: مقالات ارسالی در ابتدا پس از بررسی از سوی دبیر اجرایی، در صورت تایید برای داوری به داروان ارسال می گردد و از داوران خواسته می شود که حداکثر در یک ماه داوری را انجام و نتیجه داروی را در سامانه نشریه بارگذاری نمایند. پس از بررسی در صورت عدم رد مقاله از سوی داوری تصمیم گیری و پس از اعمال اصلاحات مورد نیاز که به صورت track change  در برنامه word مشخص شده است به یکی از داوران ارسال خواهد شد. پس از دریافت نظرات داوری از سوی گروه دبیران (هیأت تحریریه) تصمیم گیری نهایی به عمل خواهد آمد. ارسال مقالات به نشریات و همایش های داخلی و بین المللی دیگر جهت بررسی و چاپ همزمان ممنوع است.

مسئولیت اخلاق پژوهشی و اصالت پژوهش: نویسنده مسئول و نویسندگان با تکمیل فرم تعهد نامه ضمن قبول قوانین جاری انتشارات و اخلاق پژوهشی کشور، اصالت کار پژوهشی را تایید می نمایند. مسئولیت هر گونه تخلف در کسب داده ها و نتایج حاصل از آنها متوجه نویسندگان خواهد بود. نسخه نهایی آماده چاپ پس از تایید نویسنده مسئول مقاله منتشر خواهد شد.

 

راهنمای نویسندگان

ساختار مقاله در نشریه علمی دو فصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی به شرح زیر است:

 • عنوان مقاله: گویا و کامل باشد.
 • نام و وابستگی نویسندگان، نام کامل نویسنده به ترتیبِ مرتبه علمی، رشته تحصیلی، گروه علمی، و تعلق سازمانی به همراه آدرس پست الکترونیکی و تلفن ثابت و همراه نویسنده مسئول و سایر نویسندگان نوشته شود. نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص می گردد. توصیه می شود نویسنده مسئول یک نفر باشد و در صورتی که بیش از یک نفر نویسنده مسئول مشخص شده باشد، مکاتبات با نفر نخست در ترتیب اسامی انجام خواهد پذیرفت.    
 • چکیده فارسی باید دارای ساختار استاندارد و بیشینه 200 کلمه باشد. از درج منبع (reference) در چکیده خودداری شود.
 • واژه‏‌های کلیدی شامل 5 تا 7 واژه کلیدی است.
 • پیش‌‏نوشتار: شامل بیان مساله، طرح فرضیه، مرور پیشنه تحقیق به طور خلاصه، اهمیت و ضرورت، اهداف مقاله، طرح سوال اصلی حداکثر در دو صفحه.
 • روش پژوهش شامل تشریح چارچوب نظری، تعیین روش مناسب و همچنین شیوه گردآوری و تحلیل داده ها در عملیات صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی. شیوه گردآوری داده ها و آزمایشگاه‏‌های مورد بیان شده ومالکیت آن‏ها را تعیین گردد (آیا خود نویسنده آن‏ها را برداشت و فراوری کرده است و یا از منابع دیگر - با یادآوری دقیق منابع - استفاده نموده است).
 • بدنه اصلی مقاله: شامل تحلیل و تبیین داده‌های تحقیق، جداول و نمودارها (به همراه شماره و راهنما) و ... به منظور پاسخ به سوال‌ها یا آزمون فرضیه‌هاست.
 • چکونگی بیان منابع فارسی و لاتین در متن به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال) یا (نام خانوادگی نویسنده اول و همکاران، سال) نوشته شود.
 • در خصوص واژه‌های خارجی، بلافاصله پس از نوشتن این گونه واژه‌ها (فقط در نخستین ارجاع) معادل لاتین آن در داخل دو کمان (parenthesis) نوشته شود.
 • مقالات دیرینه شناسی که دارای بخش سیستماتیک هستند، سیستماتیک قبل از بحث درج می شود.

به صلاحدید نویسنده از بالاترین سطح رده بندی که همیشه همراه با نام نویسنده و سال انتشار است نوشته می شود. ترتیب تنظیم نام سیستماتیک نام ها به ترتیب الفبایی نام جنس خواهد بود. اختصارات مربوط به سیستماتیک در ابتدا مشخص گردند مانند (MMTT، موزه ملی تاریخ طبیعی ایران). بهتر است فهرست مترادف ها و مراجع سیستماتیک قید شوند. رعایت اصول نامگذاری طبق قوانین بین المللی International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants (ICN) and International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) رعایت گردد. در صورت نامگذاری تاکسون جدید لازم است در پایگاه ZooBank ثبت و PDF آن پس از پذیرش نهایی مقاله در سامانه دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی پیوست گردد. عناوین فرعی در بخش دیرین شناسی سیستماتیک شامل وجه تسمیه نام جدید (نه ریشه شناسی؛ برای گونه های جدید). نوع نمونه(های) (هولوتایپ، پاراتیپ، لکتوتایپ و غیره در صورت نامگذاری جدید)؛ مواد (materials)؛ شناسه (diagnosis)؛ توصیف (description)؛ بحث سیستماتیک (discussion)؛ و در صورت وجود گسترش چینه نگاری و جغرافیایی. لازم است برای معرفی تاکسون جدید، بخش مربوطه (منظور عناوین فرعی) به زبان انگلیسی و نامگذاری ها با رعایت قواعد نوشتاری لاتین باشد.

 • تمام شکل ها و جدول ها در داخل متن ارجاع داده شده باشند. شکل در نخستین پاراگراف پس از ارجاع شماره شکل آورده شود. شکل ها بایستی وضوح کامل و غیر اسکن شده باشند. شکل های که از منابعی ارجاع داده می شوند، بایستی اجازه استفاده را درج نمایند در انتهای زیرنویس شکل قید نمایند.
 • بحث، نتایج (results) حاصل از پژوهش در این بخش به طور کامل واکاوی شده و توانایی نویسنده(گان) را در تحلیل، استباط و تفسیر خلاقانه داده ها با محوریت سوال و فرضیه پژوهش را به نمایش بگذارد.  
 • نتیجه‏‌گیری (conclusion)، همه دستاوردهای حاصل پژوهش را بیان شود. در این بخش نویسنده(گان) می توانند، موارد پیشنهادی خود را نیز بیان کنند.
 • سپاسگزاری
 • کتابنگاری، روش کتابگاری در مقالات به اساس الگوی APA می باشد. برای چگونگی نوشتن منابع در متن و کتابنگاری به اینجا مراجعه نمایید. دقت فرمایید تمامی منابع در یک لیست الفبایی شوند.
 • (دریافت الگوی کتابنگاری APA)

کتاب: نام خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار)، نام کتاب ایتالیک شود، نام مترجم یا مصحح، شهر محل نشر: نام ناشر.

نشریه: نام خانوادگی، حرف اول نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله درون گیومه»، نام نشریه ایتالیک شود، شماره دوره، صفحات مقاله (مثلا 1-25).

 مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) «عنوان مقاله درون گیومه»، نام گردآورنده یا ویراستار، نام مجموعه مقالات ایتالیک شود، محل نشر: نام ناشر، شماره صفحات مقاله (مثلا 1-25).

سایتهای اینترنتی:  نام خانوادگی، نام (آخرین تاریخ ویرایش سایت) «عنوان موضوع»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

لوح فشرده:  نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر: نام ناشر. 

چکیده انگلیسی:

 • Title of Paper, fully translated from Persian title.
 • Names of authors
 • Affiliations
 • Corresponding author
 • Expanded Abstract (subtitles 1. Introduction, 2. Material & Methods, 3. Discussion of Results & Conclusions)
 • Keyword (5-7 words)

 

 • نوع قلم های نوشتاری مقاله در جدول زیر آمده است.

عنوان فارسی مقاله

قلم B Zar 14 ضخیم

نام و نام خانوادگی نویسنده اول1، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم2*، نام و نام خانوادگی نویسنده سوم3، ...

قلم B Mitra 10 ضخیم

 

1ـ آدرس پژوهشی نویسنده اول (شامل عنوان [مثلاً دانشجوی دکتری گرایش...]، نام گروه، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، کشور

2ـ آدرس پژوهشی نویسنده دوم (شامل عنوان [مثلاً دانشجوی دکتری گرایش...]، نام گروه، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، کشور

قلم B Mitra 10 نازک

 

* نویسنده مسئول: جواد ربانی – Rabbani@znu.ac.ir

قلم B Mitra 10 نازک، ایمیل Times New Roman 9

 

عناوین: چکیده، کلید واژه، پیش نوشتار، روش پژوهش، متن، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری، کتابنگاری

 

قلم B Mitra 11 ضخیم

متن چکیده فارسی

قلم B Mitra 11 نازک

 

متن فارسی پیش نوشتار، روش پژوهش، متن، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری، کتابنگاری

قلم B Zar 12 نازک واژه‌های انگلیسی درون آن با قلم Times New Roman 10

 

Title

Times New Roman 12 Bold

Names of authors

Times New Roman 11

Affiliations Corresponding author

Times New Roman 10

Subtitles (Abstract, Introduction, Material & Methods, Discussion of Results & Conclusions)

Times New Roman 10 Bold

Keywords

Times New Roman 10