شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه زنجان

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه

ابر واژگان