شماره جاری: دوره 1، شماره 1، آبان 1402، صفحه 1-69 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه زنجان

سردبیر مدیر مسئول دبیر اجرایی
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان