اعضای گروه دبیران

سردبیر

دکتر نصراله عباسی

چینه نگاری و دیرینه شناسی استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

abbasiznu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر افشین زهدی

رسوب شناسی و سنگ های رسوبی دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

afshin.zohdiznu.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر جواد ربانی

چینه نگاری و دیرینه شناسی استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

rabbaniznu.ac.ir

اعضای گروه دبیران

دکتر عباس صادقی

چینه نگاری و دیرینه شناسی استاد دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

a-sadeghisbu.ac.ir
29902643

دکتر جهانبخش دانشیان

چینه نگاری و دیرینه شناسی استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران.

daneshiankhu.ac.ir

دکتر عزیز اله طاهری

چینه نگاری و دیرینه شناسی استاد چینه نگاری و دیرینه شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.

ali.ataherigmail.com

دکتر سید ناصر رئیس السادات

چینه نگاری و دیرینه شناسی استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

snraeisosadatbirjand.ac.ir

دکتر منصوره قبادی پور

چینه نگاری و دیرینه شناسی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

m.ghobadipourgu.ac.ir

دکتر رحیم شعبانیان

چینه نگاری و دیرینه شناسی دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور تبریز. تبریز. ایران.

rahimshabanianpnu.ac.ir

دکتر مجید میرزایی عطاآبادی

چینه نگاری و دیرینه شناسی دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه زنجان

majid.mirzaieznu.ac.ir