اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی، در تلاش است نتایج آخرین یافته های چینه نگاری و دیرینه شناسی را به صورت دسترسی آزاد در اختیار پژوهشگران و علاقمندان قرار دهد. با عنایت به گستره موضوعات چینه نگاری و دیرینه شناسی جمع آوری یافته ها در یک مجموعه مدون و در قالب یک نشریه علمی و تخصصی، هدف اصلی دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی است.

این دوفصلنامه، بستری مناسب برای پژوهشگران و فرهیختگان فراهم آورده است تا نتایج پژهش‌های علمی خود را از این طریق نشریه علمی، ارائه نمایند و منتشر کنند. این دوفصلنامه همواره بر انتشار پژوهش های به روز، جدید، اصیل و پربار در حوزه های چینه نگاری و دیرینه شناسی تاکید دارد.