فرایند پذیرش مقالات

فرآیند دریافت، بررسی، داوری، پذیرش و چاپ مقالات در دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی به صورت الکترونیکی است.

محورهای موضوعی مقاله‌‍‏‌های دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی عبارتند از: زیست چینه نگاری، سنگ‌چینه‌نگاری، گاه‌چینه نگاری، چینه‌نگاری‌مغناطیسی، چینه‌نگاری خاک‌های‌دیرینه، آب چینه نگاری، چینه‌نگاری لرزه ای، دیرینه شناسی مهره‌داران و بی‌مهرگان، ریزدیرینه شناسی، دیرینه‌شناسی گیاهی و دیرینه پالینولوژی، دیرینه‌شناسی اثرفسیل‌ها، فیلوژنی و فرگشت، داده‌پردازی و مطالعات کمّی در دیرینه شناسی، زیست چینه نگاری، سنگ چینه نگاری، چینه نگاری رخدادی، چینه نگاری ایزوتوپی و چینه نگاری سکانسی، انقراض‌های بزرگ، بوم شناسی دیرینه، جغرافیای زیستی، اقلیم دیرینه قوانین و مقررات حفاظت از ذخایر دیرینه شناسی، موزه‌داری و مجموعه‌داری در دیرینه شناسی، جاذبه‌های دیرینه شناختی در زمین‌گردشگری، دیرینه شناسی و اکتشاف ذخایر هیدروکربنی و زمین باستان شناسی.

 انواع مقاله‏‌های قابل پذیرش در دوفصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی: مقاله پژوهشی همراه با مطالعه موردی، مقاله مروری، یادداشت پژوهشی (مقالات کوتاه)، مقاله روش‌شناسی، نقد علمی و نقطه‌نظر.

مدارک ارسالی نویسنده مسئول موظف به بارگذاری اصل مقاله بدون نام نویسنده یا نویسندگان، صفحه مشخصات نویسنده یا نویسندگان، تعهدنامه، گواهی همانندجوی از سامانه های همانندجوی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در صورت نیاز توضیحات برای داوران، است.     

مدارک ارسالی پس از پذیرش:

  • نسخه نهایی مورد تایید داوران در برنامه word
  • چکیده مبسوط انگلیسی در یک فایل جداگانه
  • عکس ها هر کدام جداگانه در قالب TIF یا GPEG در اندازه تعیین شده
  • فیش پرداخت هزینه پس از پذیرش مقاله برابر تعرفه اعلامی از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (به مبلغ 200 هزار تومان)
  • در هنگام بارگذاری نسخه نهایی در سامانه مجله انتظار می رود از سوی نویسنده مسئول نهایت دقت در تکمیل مشخصات نویسندگان و سایر موارد به عمل آید. بر اساس رویه دو فصلنامه چینه نگاری و دیرینه شناسی، به هیچ عنوان و در هیچ مرحله‌‏ای از مراحل نهایی امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. همچنین مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله های دانشجویان لازم است تاییدیه از استاد یا استادان راهنما ارائه گردد و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پیش از ارسال مقاله از قوانین دانشگاه و وزارت متبوع خود اطمینان حاصل نمایند.

داوری: مقالات ارسالی در ابتدا پس از بررسی از سوی دبیر اجرایی، در صورت تایید برای داوری به داروان ارسال می گردد و از داوران خواسته می شود که حداکثر در یک ماه داوری را انجام و نتیجه داروی را در سامانه نشریه بارگذاری نمایند. پس از بررسی در صورت عدم رد مقاله از سوی داوری تصمیم گیری و پس از اعمال اصلاحات مورد نیاز که به صورت track change  در برنامه word مشخص شده است به یکی از داوران ارسال خواهد شد. پس از دریافت نظرات داوری از سوی گروه دبیران (هیأت تحریریه) تصمیم گیری نهایی به عمل خواهد آمد. ارسال مقالات به نشریات و همایش های داخلی و بین المللی دیگر جهت بررسی و چاپ همزمان ممنوع است.

مسئولیت اخلاق پژوهشی و اصالت پژوهش: نویسنده مسئول و نویسندگان با تکمیل فرم تعهد نامه ضمن قبول قوانین جاری انتشارات و اخلاق پژوهشی کشور، اصالت کار پژوهشی را تایید می نمایند. مسئولیت هر گونه تخلف در کسب داده ها و نتایج حاصل از آنها متوجه نویسندگان خواهد بود. نسخه نهایی آماده چاپ پس از تایید نویسنده مسئول مقاله منتشر خواهد شد.