سازند گچساران، بخش اول: تاریخ تکوین تقسیمات سنگ چینه‌نگاری و لایه‌های راهنمای سازند گچساران در زون دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد چینه نگاری و دیرینه شناسی، اداره زمین شناسی، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران.

چکیده

سازند گچساران در ابتدا با عنوان گروه ژیپس پایینی، در ادامه سری فارس پایینی و در نهایت به سازند گچساران تغییر نام داد. تقسیم‌بندی سازند گچساران با توجه به اهمیت آن در حین عملیات حفاری، از دیرباز مورد توجه زمین‌شناسان متعددی بوده و در طی سالیان تعاریف دقیق‌تر و کاربردی‌تری از آنها ارائه شده است. سازند گچساران تحت عنوان سری فارس پایینی در ابتدا به سه قسمت Stage I (معادل بخش‌های یک الی پنج امروزی)، Stage II (معادل بخش شش امروزی) و Stage III (معادل بخش هفت امروزی) و در نهایت به هفت بخش (بخش 7 در رأس و بخش یک یا پوش‌سنگ در قاعده) تقسیم گردید. زمین‌شناسان مختلف در طی سالیان گذشته، به دلیل کنترل بهتر روند حفاری جهت جلوگیری از اشتباه و ایجاد مشکلات فنی در حین عملیات حفاری، لایه‌های راهنمای متفاوتی در تمام ضخامت سازند گچساران از ساختمان‌های مختلف مطرح نموده که در حال حاضر، فقط لایه‌های راهنمای بخش پوش‌سنگ شامل لایه‌های راهنمای A، B، C، D، E و F مورد استفاده قرار می‌گیرند. جهت بررسی تعاریف و تعیین خصوصیات سنگ چینه‌نگاری کلیه بخش‌ها، کلیه ساختمان‌های موجود در زون دزفول (شمالی، جنوبی و دشت آبادان) مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


 • خسرو تهرانی، خ. (1376). زمین‌شناسی ایران. دانشگاه پیام نور.
 • مطیعی، ه. (1372). زمین‌شناسی ایران: چینه‌شناسی زاگرس. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 • Busk, H.G. & Mayo, H.T. (1918). Some notes on the geology of the Persian Oil fields. Jurnal Institution Petroleum Technology, 5: 3-33.
 • Child, J.G. (1936). Haftkel Wells. The Examination and Correlation of Stage III Lower Fars. Anglo-Iranian Oil Company, Report No. 508. (Unpublished)
 • Child, J.G. (1937). A Correlation to the Study of the Lower Fars at Aghajari and Pazanan and a Correlation of the Wells, Based mainly on Distinctive Limestone. Anglo-Iranian Oil Company, Report No. 562. (Unpublished)
 • Child, J.G. (1939). The Study of Lower Fars Stage I in the Haftkel Wells. Anglo-Iranian Oil Company, Report No. 629. (Unpublished)
 • Child, J.G. (1944). Lower Fars key beds in Gachsaran area. Anglo-Iranian Oil Company, Report No. 647. (Unpublished)
 • Elder, S. (1943). Comparative Stratigraphic Columns of Middle and Lower Fars, Stages 3 and 2 of The Central Area. Iranian Oil Exploration and Producing Company, Report No. 641. (Unpublished)
 • Gregorian, O. (1962). Ahwaz Middle and Lower Fars Key Beds. Iranian Oil Exploration and Producing Company, Report No. 1076. (Unpublished)
 • James, G.S. & Wynd, J,G. (1965). Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement area. American Association Petroleum Geology, B, 49 (12): 2182-2245.
 • Loftus, W. (1855). On the Geology of portions of the Turco-Persian frontier and of the districts adjoining. Quarternary Journal of the Geological Society, 11 (1-2): 247-344.
 • Oswald, D.H. (1978). The Gachsaran Formation of Gachsaran Field. Oil Service Company of Iran, Report No. 1281. (Unpublished)
 • Pilgrim, G.E. (1908). The geology of the Persian Gulf and the adjoining portions of Persia and Arabia. Mem. Geology Survey India, 24 (4): 1-177.
 • Richardson, R.K. (1926). Die Geologie und die Salzdome im suedwestlichen teile des Persischen Gulfes: Verh Naturh - med Ver Heidelberg, 15 (4): 375-424. (In Germany)
 • Richardson, F.D.S. (1939). Lower Fars stratigraphy summary of outcrop evidences. American Iranian Oil Company, Report No. 611. (Unpublished)
 • Slinger, F.C.P. (1948). Lower Fars key beds at Aghajari area. American Iranian Oil Company, Report No. 721. (Unpublished)
 • Slinger, F.C.P. (1949). The Aghajari cap rock Gachsaran Formation Member 1. American Iranian Oil Company, Report No. 751. (Unpublished)
 • Slinger, F.C.P. & Chrichton, J.G. (1959). The geology and development of Gachsaran field southwest Iran. Proc. Fifth world petroleum congress, Section 1: 349-375.
 • Stöcklin, J. & Setudehnia, A. (1970). Stratigraphic Lexicon of Iran. Geological Survey of Iran, Report No. 18, 376 p.
 • Stone, A.J. & Watson, S.E. (1962). Aghajari, Lower Fars key beds correlation. American Iranian Oil Company, Report No. 1014. (Unpublished)
 • Strong, M.W. (1937). Micro petrographic methods as an aid to the stratigraphy of chemical deposits. Second World Petroleum Congress, Paris, 1: 395-399.
 • Verteuil, J.P.D & Child, J.G. (1929). The Correlation of the Cap Rock Series, Haftkel. American Iranian Oil Company, Report No. 348. (Unpublished)
 • Watson, S.E. (1950). Naft-e-Sefid, Notes on the Correlation of Middle and Lower Fars. Iranian Oil Exploration and Producing Company, Report No. 946. (Unpublished)
 • Watson, S.E. (1960a). Revision of the Lower Fars key beds in the Gachsaran Field. Iranian Oil Exploration and Producing Company, Report No. 946. (Unpublished)
 • Watson, S.E. (1960b). Correlation of the Lower Fars key beds in fields. Iranian Oil Exploration and Producing Company, Report No. 954. (Unpublished)