تنوع زیستی اثرفسیل های سازند میلا در گذر کامبرین- اردوویسین برش شمال شهمیرزاد، البرز مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

تنوع زیستی شامل همه زیست مندان گوناگون یک زیست بوم است که در طی کنش و واکنش میان نیروهای درونی و بیرونی یک زیست بوم و در طی زمان زمین ­شناسی شکل گرفته است. رخداد افزایش چشمگیر تنوع زیستی در گذر کامبرین به اردوویسین برای محققان شناخته شده است. سازند میلا در برش شمال شهمیرزاد به سن کامبرین میانی - اردوویسین پیشین به ضخامت 450 متر از توالی دولومیت، مارن، آهک بلورین، آهک زیست تخریبی، شیل، ماسه ­سنگ و سیلتستون تشکیل شده است. این سنگ­ها در پنج بخش چینه‌نگاری تنظیم شده‌اند. اثر فسیل‌های گوناگون و فراوانی در این برش از سازند میلا یافت شدند که شامل 21 اثرجنس با 41 اثرگونه هستند. این اثر فسیل‌ها نشان دهنده رفتارهای زیستی تغذیه‌ای، مسکن گزیدن، چرشی، تخم ریزی، استراحت هستند. تنوع اثر فسیلی به طرف بالای توالی سازند میلا از کامبرین به اردوویسین افزایش می­ یابد که نه تنها همراه تنوع رفتاری است بلکه تنوع اثرتاکسون ها را نیز نشان می­ دهد. این تغییر ناشی از ایجاد زیستگاه­ های نو در طی گذر کامبرین به اردوویسین است.
 

کلیدواژه‌ها


 • امیرسرداری، د. و لاسمی، ی. (1379)، بررسی میکروفاسیس‌ها و محیط رسوبی عضو 5 سازند میلا در البرز شرقی. چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، ارائه بصورت پوستر.
 • لاسمی، ی. و امین رسولی، ه. (1381)، میکروفاسیس‌ها و محیط رسوبی نهشته‌های طوفانی در واحد زیرین بخش 2 سازند میلا، منطقه تویه-دروار (جنوب باختر دامغان). مجله علوم دانشگاه تهران، جلد 28، شماره 1، ص. 52-33.

 

 • Álvaro, J.J., Ghobadi Pour, M., Sánchez-García, T. Kebria-ee Zadeh, M.R., Hairapetian, V., Popov, L.E. (2022). Stratigraphic and volcanic signatures of Miaolingian-Late Ordovician rift pulses in the Alborz Mountains, northern Iran. Journal of Asian Earth Sciences 233,  https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105240
 • Bayet-Goll, A., Geyer, G., Wilmsen, M., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., (2014). Facies architecture, depositional environments and stratigraphy of the Middle Cambrian Fasham and Deh-Sufiyan formations in the central Alborz. Facies 60, 815–841.
 • Bayet-Goll, A., Sharafi, M., Jazimagh, N., Brandano, M., (2022a). Understanding along-strike variability in controlling mechanisms of paleoenvironmental conditions and stratigraphic architecture: Ordovician successions in the Alborz Mountains of Iran at the northern Gondwana margin. Marine and Petroleum Geology, 140, 105654.
 • Bayet-Goll, A., Buatois, L. A., Mángano, M. G., & Daraei, M. (2021a). The interplay of environmental constraints and bioturbation on matground development along the marine depositional profile during the Ordovician Radiation. Geobiology, 20, 233–270. https://doi.org/10.1111/gbi.12473.
 • Bayet-Goll, A., Knaust, D., Daraei, M., Bahrami, N., and Bagheri, F., (2021b). Rosselia ichnofabrics from the Lower Ordovician of the Alborz Mountains (northern Iran): palaeoecology, palaeobiology and sedimentology. Palaeobio Palaeoenv. https://doi.org/10.1007/s12549-021-00493-0.
 • Crimes, T. P. (1992a). Changes in the trace fossil biota across the Proterozoic-Phanerozoic boundary. J. geol. Soc. London 149:637–646.
 • Geyer, G., Bayet-Goll, A., Wilmsen, M., Mahboubi, A., & Moussavi-Harami, R. (2014). Lithostratigraphic revision of the middle Cambrian (Series 3) and upper Cambrian (Furongian) in northern and central Iran. Newsletters on Stratigraphy, 47, 21–59. https://doi. org/10.1127/0078-0421/2014/0039
 • Ghobadi Pour, M., Popov, L.E., Álvaro, J.J., Amini, A., Hairape tian, V. & Jahangir, H. (2022). Ordovician of North Iran: New lithostratigraphy, palaeogeography and biogeographical links with South China and the Mediterranean peri-Gondwana margin. Bulletin of Geosciences 97(4), 465–

 

 • Jensen, S., Droser, M. L., and Gehling, J.G. (2005), race Fossil preservation and the early evolution of animals. Palaegeography, Palaeoclimmatology, Palaeoecology 220: 19-29.
 • Kangi, A., Aryaei, A. A., Maasoomi, A., (2009), Synsedimentary deformations in member 2 of the Mila Formation in the Central Alborz Mountains, Northern Iran. Arb J. Geosci., 3: 33-39.
 • Kruse, P. D. and Zhuravlev, A. Y., (2008), Midle-Late Cambrian Rankenella-Girvanella reefs of the Mila Formation, north Iran. Cand. J. Earth Sci. 45: 619-639.
 • Noike, K., Matsumoto, R., Gharaie, M. H. M., Yinxi, W., Salamati, R. and S. N. Matsuda, (2007), Carbone isotope anomaly of the “Yellow beds” in the Lower Cambrian Mila Formation in Shahmirzad, Alborz, northern Iran. Jour. Sedimentological Society of Japan, 64: 121-124.
 • Ruttner, A., Nabavi, M. and Hajian, J. (1968). Geology of the Shirgesth area (Tabas area, East Iran). Geological Suruy of Iran, Report 4, 1-133.
 • Saltzman, M.R. (2005), Phosphorus, nitrogen, and the redox evolution of the Paleozoic oceans. Geology 33: 573-576.
 • Servais, T., Harper, D.A., Li, J., Munnecke, A., Owen, A.W., and Sheehan, P.M., (2009), Understanding the great Ordovician biodiversification event (GOBE): Influences of paleogeography, paleoclomatology, or paleoecology?, GSA oday, 19(4/5): 4-10.
 • Stöcklin, J., Ruttner, A., Nabavi, M., (1964). New data on the Lower Paleozoic and pre–Cambrian of North Iran. Geological Survey of Iran, Report 1, 1–29.