سنگواره دندان اسب (Equus) از بخش لهبری سازند آغاجاری، غرب مسجد سلیمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان.

2 دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه. دانشگاه زنجان. زنجان. ایران.

3 کارشناسی ارشد. زمین شناسی، دانشکده علوم پایه. دانشگاه زنجان. زنجان. ایران.

چکیده

سازند آغاجاری به صورت همساز و تدریجی بر روی سازند میشان واقع شده و مرز فوقانی آن با سازند بختیاری ناپیوسته و دگرشیب است. بخش لهبری شامل قسمتهای بالایی سازند آغاجاری بوده و سنگ­شناسی آن شامل سیلتستون­های هوازده و نرم با رگه­های گچ با تناوبی از مارن و ماسه­سنگ می­باشد که از دیدگاه رایج در زاگرس دارای سن پلیوسن می­باشد. بقایای فسیلی بویژه مهره­داران در این رسوبات کمیاب بوده و کشف آنها بسیار قابل اهمیت است. سنگواره دندان اسب یافت شده از بخش لهبری در غرب مسجد سلیمان، دندان آسیای بالایی متعلق به خانواده اسب از جنس Equus می­باشد. این اسب­ها در پلیوسن از تکامل اسب­های سه انگشتی بوجود آمده­اند. هر چند پیش از این آثار اسب­های سه انگشتی Hipparion از زاگرس گزارش گردیده است، این مقاله اولین گزارش سنگواره دندان اسب Equus از این ناحیه می­باشد و تاییدی بر سن پلیوسن بخش لهبری سازند آغاجاری در منطقه مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


  • فیروز، ا. (1390). حیات وحش ایران: مهره داران. نشر دانشگاهی، ص 491.
  • مطیعی، ه. (۱۳۷۲)، چینه شناسی زاگرس. سازمان زمین شناسی کشور، ص ۵۳۶.
  • کاظمی، ع. و عباسی، ن. (1402). ارزیابی تنوع زیستی مهره داران میوسن در زاگرس :یافته های نوین از ردپای مهره داران سازند آغاجاری، خاور گتوند، استان خوزستان، جنوب باختری ایران. فصلنامه علمی علوم زمین، شماره 2، سال 33، ص 299-318.

 

- Abbassi, N., & Dashtban, H. (2021). Vertebrate footprints from the Agha Jari Formation (late Miocene–Pliocene), Zagros Mountains, and a review of the Cenozoic vertebrate ichnites in the Persian Gulf region. Bulletin of Geosciences, 96(2), 159-179.

- Abbassi, N., Karim, K. H., Mohialdeen, I. M., & Sharbazheri, K. M. (2021). Vertebrate footprints and a mammal mud-bath trace fossil (Laspichnia) from the Mukdadiya Formation (Late Miocene–Pliocene), Chamchamal Area, Kurdistan Region, Northeast Iraq. Ichnos, 28(1), 72-83.

- Bernor, R. L. (1986). Mammalian biostratigraphy, geochronology, and zoogeographic relationships of the Late Miocene Maragheh fauna, Iran. Journal of vertebrate Paleontology, 6(1), 76-95.

- Böhme, M., Spassov, N., Majidifard, M. R., Gärtner, A., Kirscher, U., Marks, M., ... & Winklhofer, M. (2021). Neogene hyperaridity in Arabia drove the directions of mammalian dispersal between Africa and Eurasia. Communications Earth & Environment, 2(1), 85.

- Cirilli, O., Machado, H., Arroyo-Cabrales, J., Barrón-Ortiz, C. I., Davis, E., Jass, C. N., ... & Bernor, R. L. (2022). Evolution of the Family Equidae, Subfamily Equinae, in North, Central and South America, Eurasia and Africa during the Plio-Pleistocene. Biology, 11(9), 1258.

- Dietzel, C. A., Berthold, C., Kirscher, U., Majidifard, M. R., & Böhme, M. (2023). Using clay mineralogy and micropalaeontological observations to unravel Neogene climate variations in Northern Arabia. Arabian Journal of Geosciences, 16(5), 343.

- Elmore, R. D., & Farrand, W. R. (1981). Asphalt-bearing sediment in synorogenic Miocene-Pliocene molasse, Zagros mountains, Iran. AAPG Bulletin, 65(6), 1160-1165.

- Elmore, R. D. (1979). Miocene-Pliocene Syndepositional Tar Deposit in Iran. AAPG Bulletin, 63(3), 444-444.

- Eisenmann, V., Alberdi, M.T., de Giuli, C. & Staesche, U. (1988). Methodology. In: Woodburne M. and P. Sondaar, eds., Styding fossil horses, E. J. Brill, 1- 71.

- Forstén, A. (2002). Latest Hipparion Christol, 1832 in Europe. A review of the Pliocene Hipparion crassum Gervais Group and other finds (Mammalia, Equidae). Geodiversitas, 24(2), 465-486.

- Fakhari, M. D., Axen, G. J., Horton, B. K., Hassanzadeh, J., & Amini, A. (2008). Revised age of proximal deposits in the Zagros foreland basin and implications for Cenozoic evolution of the High Zagros. Tectonophysics, 451(1-4), 170-185.

- Harrison, J. V., Taitt, A. H., & Falcon, N. L. (1932). The geology of the Bakhtiari mountain country. Private report, (455), 1934-35.

- Jones, W.D.V. (1949). Report on Aghajari Geological survey structure in AJ Well no.1 and Mishan formation and Aghajari formation boundary. AIOC Report no.750.

- James, G. A., & Wynd, J. G. (1965). Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. AAPG bulletin, 49(12), 2182-2245.

- Kalantari, A. (1958). paleontological Correlation of the Aghajari formation in the Vicinity of Bibi Hakime and KUH-Safid. AIOC Report no.883.

- Mirzaie Ataabadi, M., & Zaree, G. (2011a). Large mammals from new late Miocene fossil localities near Varzeghan, Northwest Iran. Vertebrata PalAsiatica, 49(3), 311.

- Mirzaie Ataabadi, M., Mohammadalizadeh, J., Zhang, Z., Watabe, M., Kaakinen, A., & Fortelius, M. (2011b). Late Miocene large mammals from Ivand (northwestern Iran). Geodiversitas, 33(4), 709-728.

- Mirzaie Ataabadi, M., Bernor, R. L., Kostopoulos, D. S., Wolf, D., Orak, Z., Zare, G., ... & Fortelius, M. (2013). Recent advances in paleobiological research of the late Miocene Maragheh Fauna, Northwest Iran. Fossil Mammals of Asia, 546-565.

- Orak, Z., Mirzaie Ataabadi, M., Solgi, A., Majidifard, M. R., & Kostopoulos, D. (2019). First mammal fossil locality from the late Miocene of Zagros, Western Iran. Geopersia, 9(2), 367-379.

- Pirouz, M., Simpson, G., Bahroudi, A., & Azhdari, A. (2011). Neogene sediments and modern depositional environments of the Zagros foreland basin system. Geological Magazine, 148(5-6), 838-853.

- Thomas, H. (1980). La faune miocène de la formation Agha Jari du Jebel Hamrin (Irak). Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen B, 83(3), 269–287.