سنگواره دندان اسب (Equus) از بخش لهبری سازند آغاجاری، غرب مسجد سلیمان

دوره 1، شماره 1، آبان 1402، صفحه 32-38

10.30470/zpaleo.2023.708629

برزو عسگری پیربلوطی؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ معراج پارسازاد


ارتباط الگو های ساختاری زمین شناسی با فرایند دولومیتی شدن در نهشته های ژوراسیک منطقه جنوب زنجان

دوره 1، شماره 1، آبان 1402، صفحه 39-44

10.30470/zpaleo.2023.708630

جواد ربانی؛ افشین زهدی؛ میرعلی اصغر مختاری؛ ابراهیم زلفخانی؛ سعید هادیلو


چینه نگاری زیستی سازند تله زنگ، جنوب اسلام آباد غرب، حوضه لرستان

دوره 1، شماره 1، آبان 1402، صفحه 45-59

10.30470/zpaleo.2023.708631

محمد جاسر جاسرخسروآبادی؛ ایرج مغفوری مقدم؛ اصغر روز پیکر