نویسنده = میرعلی اصغر مختاری
ارتباط الگو های ساختاری زمین شناسی با فرایند دولومیتی شدن در نهشته های ژوراسیک منطقه جنوب زنجان

دوره 1، شماره 1، آبان 1402، صفحه 39-44

10.30470/zpaleo.2023.708630

جواد ربانی؛ افشین زهدی؛ میرعلی اصغر مختاری؛ ابراهیم زلفخانی؛ سعید هادیلو