اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر نصراله عباسی

چینه نگاری و دیرینه شناسی دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

abbasiznu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر افشین زهدی

رسوب شناسی و سنگ های رسوبی استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

afshin.zohdiznu.ac.ir

دبیر اجرایی

دکتر جواد ربانی

چینه نگاری و دیرینه شناسی استادیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

rabbaniznu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مارتین کندرات

دانشیار دانشگاه پاول ژوزف سافاریک اسلواکی

martin.kundratupjs.sk

اعضای هیات تحریریه

دکتر منصوره قبادی پور

چینه نگاری و دیرینه شناسی دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان

m.ghobadipourgu.ac.ir

دکتر سید ناصر رئیس السادات

چینه نگاری و دیرینه شناسی استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

snraeisosadatbirjand.ac.ir

دکتر رحیم شعبانیان

چینه نگاری و دیرینه شناسی دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور تبریز. تبریز. ایران.

rahimshabanianpnu.ac.ir

دکتر عزیز اله طاهری

چینه نگاری و دیرینه شناسی استاد چینه نگاری و دیرینه شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود.

ali.ataherigmail.com

دکتر عباس صادقی

چینه نگاری و دیرینه شناسی استاد دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی تهران

a-sadeghisbu.ac.ir
29902643

دکتر مجید میرزایی عطاآبادی

چینه نگاری و دیرینه شناسی دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه زنجان

majid.mirzaieznu.ac.ir

دکتر حسین غلامعلیان

چینه نگاری و دیرینه شناسی دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه هرمزگان. بندر عباس. ایران

hossein_gholamalianyahoo.com